Huishoudelijk reglement

Vastgesteld door de leden, op 29 mei 2000 en aangepast i.v.m. invoering euro in januari 2002; aangepast d.d. 7 september 2010; aangepast 10 september 2012; aangepast 25 september 2017.

Grondslag

Artikel 1.

De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met de statuten van vereniging Secretaresse Platform Noord, zoals deze op 7 augustus 1991 zijn vastgesteld in een akte, verleden voor notaris mr. G. Bossinade-Smits te Groningen, op 15 maart 2005 gewijzigd en vastgesteld in een akte, verleden voor notaris md. drs. F.A. Keuning te Groningen en op 26 november 2012 gewijzigd en vastgesteld in akte, verleden door notaris mr. G. Mulder te Leeuwarden.

Begripsbepaling

Artikel 2.

Tenzij uit de tekst anders blijkt, wordt in dit huishoudelijk reglement verstaan onder:

 • a)  de vereniging; vereniging Secretaresse Platform Noord, zoals bedoeld in artikel 1 van de statuten
 • b)  het bestuur; zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten
 • c)  de algemene ledenvergadering; de algemene vergadering van leden, zoals bedoeld in artikel 7 van de statuten
 • d)  de leden; leden zoals bedoeld in artikel 4 van de statuten.

Contributie vereniging

Artikel 3.

De voor het lidmaatschap van de vereniging verschuldigde jaarlijkse contributie moet binnen
2 maanden na aanvang van het betreffende verenigingsjaar worden voldaan. Ingeval zich nieuwe leden aanmelden geldt, dat de contributie moet worden voldaan binnen twee maanden na aanmelding.

Bij niet tijdige betaling houdt de vereniging zich het recht voor de vordering uit handen te geven.

Artikel 4.

Wanneer er vijf of meer medewerkers van één bedrijf lid zijn van de vereniging, geldt voor deze leden een korting van 20% op de contributie.

Het bestuur behoudt zich het recht voor om in deze instantie bij het betreffende bedrijf na te gaan of deze leden daadwerkelijk een arbeidscontract hebben met het bedrijf.

Bestuur

Artikel 5.

Ten aanzien van de functies binnen het bestuur, geldt de volgende vervangingsregeling:

 • de voorzitter wordt vervangen door de secretaris;
 • de secretaris wordt vervangen door het bestuurslid PR en Communicatie
 • de penningmeester wordt vervangen door het bestuurslid Coördinator bijeenkomsten

Ten aanzien van de overige functies binnen het bestuur geldt dat in onderling overleg en indien mogelijk de vervanging binnen het bestuur zal plaatsvinden.

Artikel 6.

Aftreding en zo mogelijk herbenoeming van het bestuur vindt plaats volgens het rooster van aftreden (artikel 9, lid 4 statuten) in de algemene ledenvergadering bedoeld in artikel 7 van de statuten.

Reiskostenvergoeding

Artikel 7.

Een reiskostenvergoeding voor bestuursleden wordt vergoed voor:

 • a)  het bijwonen van bestuursvergaderingen;
 • b)  besprekingen/bezoeken die uit hoofde van de bestuursfunctie worden bijgewoond/afgelegd;
 • c)  het bijwonen van SPiN-bijeenkomsten.

De regeling is als volgt:

 • 1. Vergoeding op basis van de wettelijk toegestane norm van de belastingdienst.
 • 2. Bij reizen per openbaar vervoer worden de kosten vergoed op basis van het bus- of treinkaartje 2e klas.

Er wordt zoveel mogelijk geprobeerd te carpoolen.

Wijziging reglement

Artikel 8.

 • a)  De algemene ledenvergadering is belast met de vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement.
 • b)  Voorstellen tot wijziging, dan wel aanvulling afkomstig van het bestuur, moeten ten minste drie weken voor de algemene ledenvergadering bekend worden gemaakt.
 • c)  Leden kunnen eveneens voorstellen tot wijziging, dan wel aanvulling doen; een dergelijk voorstel moet door tenminste tien leden worden gedaan en twee weken voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

Overig

Artikel 9.

In alle gevallen waarin de statuten, de wet of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

Ontvang jij de nieuwsbrief al?

Blijf op de hoogte van alle evenementen en nieuws van SPiN

Copyright © 1991 – 2022 SPiN | Alle rechten voorbehouden
Webdesign